Skocz do zawartości


Zdjęcie
- - - - -

W jaki sposób rejestrować na tachografie czas oczekiwania kierowcy na załadunek lub rozładunek?

Napisane przez PrzPrz , wto, 28 sty 14 · 30619 Wyświetleń

czas pracy R561/2006 R3821/85 2002/15/WE tachograf analogowy tachograf cyfrowy
Często zdarza się, że kierowca nie wykonuje fizycznie żadnych czynności, lecz czeka (w kabinie pojazdu lub w innym miejscu, np. w pomieszczeniu dla kierowców) w gotowości do podjęcia lub kontynuacji normalnej pracy.

Taka sytuacja najczęściej ma miejsce:
1) podczas oczekiwania (np. w kolejce, na placu lub parkingu) na wjazd do miejsca, w którym będą dokonywane czynności załadunkowe lub rozładunkowe (nazwijmy to miejsce umownie "rampą");
2) podczas oczekiwania przy rampie na zakończenie załadunku lub rozładunku.

Jak ten czas należy rejestrować na tachografie?

Skoro mowa o tachografach - z całą pewnością należy sięgnąć do przepisów Rozporządzenia Rady (EWG) Nr 3821/85 z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym (dalej: R3821/85), a dokładniej - do artykułu 15:

Artykuł 15
(...)
3. Kierowcy:
— zapewniają zgodność czasu zapisywanego na wykresówce z oficjalnym czasem kraju rejestracji pojazdu,
— obsługują przełączniki umożliwiające osobną i wyraźną rejestrację następujących okresów:
a) pod symbolem :PROWADZENIE:: czas prowadzenia pojazdu;
b) „inna praca” oznacza wszelkie czynności inne niż prowadzenie pojazdu, zgodnie z definicją z art. 3 lit. a) dyrektywy 2002/15/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 marca 2002 r. w sprawie organizacji czasu pracy osób wykonujących czynności w trasie w zakresie transportu drogowego, a także wszelkie prace wykonywane dla tego samego lub innego pracodawcy w sektorze transportowym lub poza nim; są one rejestrowane pod symbolem :PRACA:;
c) „okresy gotowości” zdefiniowane w art. 3 lit. b ) dyrektywy 2002/15/WE są rejestrowane pod symbolem :DYSPOZYCYJNOSC:;
d) pod symbolem :PRZERWA:: przerwy w pracy i okresy dziennego odpoczynku.


Ponieważ R3821/85 w przypadkach b) i c) odsyła do stosownych definicji zawartych w art. 3 Dyrektywy 2002/15/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 marca 2002 r. w sprawie organizacji czasu pracy osób wykonujących czynności w trasie w zakresie transportu drogowego (dalej: D2002/15/WE), należy te definicje dokładnie przeczytać i przeanalizować.

Artykuł 3
Definicje
Do celów niniejszej dyrektywy:
a) „czas pracy” oznacza:
1) w przypadku pracowników wykonujących czynności związane z przewozem: czas od rozpoczęcia do zakończenia pracy, w którym pracownik wykonujący czynności związane z przewozem znajduje na swoim stanowisku pracy, jest w dyspozycji pracodawcy i wykonuje swoje funkcje lub czynności, to znaczy:
— czas poświęcony wszelkim czynnościom związanym z przewozem w transporcie drogowym. Czynności te, w szczególności, obejmują:
i) kierowanie;
ii) załadunek i rozładunek;
iii) pomaganie pasażerom we wsiadaniu i wysiadaniu z pojazdu;
iv) sprzątanie i konserwację techniczną;
v) każdą inną pracę zmierzającą do zapewnienia bezpieczeństwa pojazdu, jego ładunku i pasażerów lub do wypełnienia ustawowych lub wykonawczych zobowiązań bezpośrednio związanych z trwającą operacją transportową, włącznie z nadzorowaniem załadunku i rozładunku, formalnościami administracyjnymi z policją, cłem, urzędnikami imigracyjnymi itd.,
— okresy, w których nie może on swobodnie dysponować swoim czasem i zobowiązany jest pozostawać na swoim stanowisku pracy, w gotowości do podjęcia normalnej pracy, wraz z niektórymi zadaniami związanymi z dyżurowaniem, w szczególności podczas okresów oczekiwania na załadunek lub rozładunek, w przypadku gdy przypuszczalny czas ich trwania nie jest z góry znany, to znaczy albo przed odjazdem, albo tuż przed rozpoczęciem odnośnego okresu lub na mocy ogólnych warunków wynegocjowanych przez partnerów społecznych i/lub na warunkach wynikających z ustawodawstwa Państw Członkowskich;

2) w przypadku kierowców pracujących na własny rachunek tę samą definicję stosuje się do czasu między rozpoczęciem i zakończeniem pracy, w którym kierowca pracujący na własny rachunek pozostaje na swoim stanowisku pracy, będąc do dyspozycji klienta i wykonując swoje zadania lub funkcje inne niż ogólna praca administracyjna, która nie jest związana bezpośrednio z trwającą operacją transportową.

Przerwy wymienione w art. 5, okresy odpoczynku określone w art. 6 i, bez uszczerbku dla ustawodawstw Państw Członkowskich lub porozumień między partnerami społecznymi, stanowiących, że takie okresy powinny być wyrównane lub ograniczone, okresy gotowości określone w lit. b ) niniejszego artykułu są wyłączone z czasu pracy;

b) „okresy gotowości” oznaczają:
— okresy inne niż te odnoszące się do przerw i okresów odpoczynku, podczas których pracownik wykonujący czynności związane z przewozem nie jest zobowiązany pozostawać na swoim stanowisku pracy, ale musi być dostępny, aby odpowiedzieć na każde wezwanie do rozpoczęcia lub kontynuowania jazdy lub wykonania innej pracy. W szczególności do takich okresów gotowości należą okresy, w których pracownik wykonujący czynności związane z przewozem towarzyszy pojazdowi transportowanemu promem lub koleją, jak również okresy oczekiwania na granicy lub wynikające z zakazu ruchu.
Okresy te i ich przewidywalna długość będą z góry znane pracownikowi wykonującemu czynności związane z przewozem, to znaczy albo przed odjazdem, albo tuż przed właściwym rozpoczęciem odnośnego okresu lub na mocy ogólnych warunków wynegocjowanych przez partnerów społecznych, lub na warunkach wynikających z ustawodawstwa Państw Członkowskich,
— dla pracowników wykonujących czynności związane z przewozem jadących w zespole czas spędzony na siedzeniu obok kierowcy lub na kuszetce, gdy pojazd jest w ruchu;


Jak z powyższego jednoznacznie wynika - ustawodawca umożliwił kwalifikację czasu oczekiwania jako "okresu gotowości" (rejestrowanego jako :DYSPOZYCYJNOSC:) jedynie wówczas, gdy przewidywalna długość tego okresu była z góry znana kierowcy.

Jeśli kierowca natomiast takiej wiedzy nie posiadał najpóźniej "tuż przed właściwym rozpoczęciem odnośnego okresu" - jest to "czas pracy", rejestrowany jako :PRACA:.Tiaaa... a jak to wygląda w praktyce...?

 • Yoda i Janku lubią toKawa na ławę to jest to.

 • Odpowiedz
 • Zgłoś

Witam serdecznie. Mam takie pytanie: zrealizowałem dokładnie 4.5 h jazdy, po której ustawiłem się pod rampa w celu rozładunku. Jest godz.13:00. Poinformowano mnie, że zajmie to nie mniej niż 2 godziny. Przełączam tachograf na kopertę, ponieważ jestem w gotowości do podjęcia dalszej pracy i idę na obiad do pobliskiej restauracji. O 14:45 odebrałem telefon z informacją o możliwości zwolnienia rampy. Więc udałem się do auta i to uczyniłem. I teraz pytanie: czy z tych 1,75 h dyspozycji, 45 minut zostanie mi zaliczone jako okres przerwy w jeździe? Czy to znaczy, że nie muszę już robić dodatkowej przerwy przełączając tacho na łóżeczko?

Pewnie nie raz było już to omawiane, ale proszę o pomoc, bo cały czas nie daje mi to spokoju.

W wyjaśnieniu do rozporządzenia 561/2006 podano trzy przypadki kiedy okres dyspozycji może być uznany jako przerwa, ale to się tyczy czasu spędzonego w podróży. Nie znalazłem nic konkretnego mówiącego o moim przypadku.

 • Odpowiedz
 • Zgłoś

czas dyspo kiedy przewidywalna długość tego okresu jest z góry znana kierowcy zanim ten okres rozpocznie oznacza to samo co przerwa w jeździe. czy to oznacza ze można dowolnie zarejestrować albo kopertę albo łóżeczko? Przecież okresy dyspo to okresy inne niż przerwy. Pytanie dlaczego i jaki był cel w takim zapisie? 

 • Odpowiedz
 • Zgłoś
Rozładunek zajął 1h45m, więc krócej, niż zakładano na początku. Jednak - skoro przewidywalny czas rozładunku był kierowcy podany z góry (co najmniej 2 godziny), to zgodnie z art. 3 lit. b tiret pierwsze D2002/15/WE czas oczekiwania był "okresem gotowości", zaś w myśl art. 15 ust. 3 lit. c R3821/85 okres ten powinien być rejestrowany jako :DYSPOZYCYJNOSC:.
Kwalifikacji tego okresu nie zmienia jego wcześniejsze zakończenie (przed upływem czasu wskazanego z góry), gdyż istotą okresu gotowości jest właśnie okoliczność, że kierowca "musi być dostępny, aby odpowiedzieć na każde wezwanie do rozpoczęcia lub kontynuowania jazdy lub wykonania innej pracy".
Odpowiedzieć - i zadziałać stosownie do sytuacji...

Skoro w tym czasie kierowca nie wykonywał żadnej pracy, lecz wypoczywał (m. in. zjadł obiad w restauracji), to okres ten spełnia wszystkie przesłanki "przerwy" z art. 4 lit. d R561/2006: "„przerwa” oznacza okres, w którym kierowca nie może prowadzić pojazdu ani wykonywać żadnej innej pracy, wykorzystywany wyłącznie do wypoczynku".

Czas tego oczekiwania wyniósł co najmniej 45 minut - został zatem wypełniony obowiązek z art. 7 R561/2006, a w konsekwencji - 45 minut :DYSPOZYCYJNOSC: powinno uprawniać do jazdy 4h30m tak samo, jak 45 minut :PRZERWA:.

Interpretacja przez służby zapisu :PROWADZENIE: 4h30m -> :DYSPOZYCYJNOSC: 1h45m -> :PROWADZENIE: 4h30m bywa jednak niestety rozbieżna...
Jak można wyczytać w Wyjaśnieniu Rozporządzenia (WE) nr 561/2006...:
 • w odniesieniu do art. 4 lit. d R561/2006, na stronie 27:

  d) (...) W pojeździe z załogą jednoosobową, jeżeli zapisano okres dyspozycyjności i nie ma dowodów na to, że okres ten nie został wykorzystany tylko na odpoczynek, to taki okres jest uznawany za przerwę przez organy egzekwowania prawa w wielu państwach członkowskich.

  (w wielu - tylko niestety nie wskazano, w których - i właściwie dlaczego nie we wszystkich...)
 • w odniesieniu do art. 7 R561/2006, na stronie 37:

  2.2.7.3 Kontrola drogowa

  Dla każdego zapisu należy zsumować czas prowadzenia pojazdu (zaczynając od pierwszego okresu prowadzenia pojazdu po okresie odpoczynku) aż do osiągnięcia 4 i ½ godziny. Taki okres prowadzenia pojazdu musi obejmować 45-minutową przerwę lub okres co najmniej 15 minut, po którym następuje kolejny okres 30 minut, lub musi po nim następować taka przerwa lub przerwy.
  Uwaga: wymóg rejestrowania „przerw” jako „przerw” został wyraźnie określony. Jednakże, przed uznaniem zarejestrowanych okresów dyspozycyjności jako „przerwy”, funkcjonariusze powinni ocenić, czy takie okresy zostały wykorzystane wyłącznie na odpoczynek.

  Jeżeli warunki te nie zostały spełnione, to doszło do naruszenia.

W tym przypadku - do celów dowodowych mógłby być zatem bardzo przydatny rachunek z restauracji...


Faktem jest, że zgodnie z art. 15 ust. 3 tiret drugie lit. d R3821/85:
"Kierowcy (...) obsługują przełączniki umożliwiające osobną i wyraźną rejestrację następujących okresów:
(...) pod symbolem :PRZERWA:: przerwy w pracy i okresy dziennego odpoczynku."


Zatem, w celu uniknięcia późniejszych kłopotliwych wyjaśnień i tłumaczeń, dlaczego :DYSPOZYCYJNOSC: ma być uznana jako "przerwa" - skoro przewidywana długość okresu oczekiwania na rozładunek jest znana z góry, to kierowca może np. najpierw zarejestrować 45 minut :PRZERWA:, a dopiero potem, w dalszej części oczekiwania - rejestrować :DYSPOZYCYJNOSC:.
Oczywiście nie zmienia to faktu, że w całym tym okresie ( :PRZERWA: + :DYSPOZYCYJNOSC:) kierowca nie prowadził pojazdu ani nie wykonywał pracy - jednak kontrolujący wtedy już nie będzie zastanawiał się, czy uznać, czy może jednak nie uznać :DYSPOZYCYJNOSC: jako przerwy...

W tym konkretnym przypadku - konieczność przełączenia po 45 minutach tachografu z :PRZERWA: na :DYSPOZYCYJNOSC: raczej uniemożliwiłaby wyjście do restauracji na obiad. Ten problem można jednak rozwiązać, wyjmując z tachografu na cały czas rozładunku kartę kierowcy (lub wykresówkę), a następnie - po zakończeniu rozładunku - uzupełniając zapis tachograficzny wpisami manualnymi (lub diagramem w tabeli na odwrocie wykresówki).

Skoro bowiem kierowca oddalił się od pojazdu, zaś w myśl art. 15 ust. 2 zdanie drugie R3821/85:

Jeżeli w wyniku oddalenia się od pojazdu kierowca nie jest w stanie używać urządzeń zainstalowanych w pojeździe, to okresy, o których mowa w ust. 3 tiret drugie lit. b), c) i d):
a) jeśli pojazd wyposażony jest w urządzenie rejestrujące zgodnie z załącznikiem I, wprowadza się na wykresówkę, ręcznie, w drodze automatycznej rejestracji lub innym sposobem, czytelnie i nie brudząc karty (oczywisty błąd tłumaczenia - nie karty, lecz wykresówki...); lub
b) jeśli pojazd wyposażony jest w urządzenie rejestrujące zgodnie z załącznikiem IB, wprowadza się na kartę kierowcy przy użyciu urządzenia do ręcznego wprowadzania danych, w jakie wyposażone jest urządzenie rejestrujące.

to takie rozwiązanie jest całkowicie prawidłowe.

Powstaje jednak pytanie, czy kontrolujący tym razem nie będzie dla odmiany kwestionował... zasadności wyjmowania karty kierowcy (lub wykresówki) w ciągu dnia pracy...
Niestety, jestem raczej pewien, że w przypadku kontroli wnikliwie będzie analizowany zapis w tachografie cyfrowym w celu sprawdzenia, co działo się z pojazdem w czasie, gdy w tachografie nie było karty (również wykresówka będzie analizowana pod lupą - czy zgadzają się "sierżanty") - a w sytuacji, gdy coś nie będzie się zgadzać (np. tachograf zarejestruje prowadzenie pojazdu bez karty, w trybie "OUT", lub będzie luka między "sierżantami"), kierowca będzie pytany o wiele szczegółów...

Wychodzi na to, że również w tym przypadku paragon z restauracji będzie przydatny...


Odnosząc się natomiast do celowości takiego brzmienia przepisu art. 3 lit. b tiret pierwsze D2002/15/WE - mogę jedynie domniemywać, że chodziło o kwestie oczekiwania w wymiarze 3 godzin i powyżej...
Trzy godziny :PRZERWA: - jest traktowane jako pierwsza część odpoczynku dziennego regularnego dzielonego; oczekiwanie na rozładunek nie spełnia jednak warunków określonych w art. 4 lit. f R561/2006, według którego "„odpoczynek” oznacza nieprzerwany okres, w którym kierowca może swobodnie dysponować swoim czasem" - a zatem takie rejestrowanie oczekiwania skutkowałoby poświadczaniem nieprawdziwych okoliczności.
Trzy godziny :DYSPOZYCYJNOSC: - nie może być zaliczone jako odpoczynek.
 • Odpowiedz
 • Zgłoś

Teraz jest jasne. Thanks

 • Odpowiedz
 • Zgłoś

Witam,

 

Chciałbym odświeżyć niniejszy temat celem odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie..

 

Po wczytaniu się w odp art i definicje dochodzę do wniosku, że przykładowe rozwiązanie zadania egzaminacyjnego, które znajduje się na stronie Instytutu Transport Samochodowego może zawierać błąd (pod tym linkiem można pobrać to zadanie razem z rozwiązaniem >> https://www.its.waw....a,0,2959,1.html chodzi o zadanie dot. przewozu rzeczy )

 

W rozwiązaniu kierowca, po dojechaniu na rozładunek, który ma się odbyć bez jego nadzoru, może rozpocząć odpoczynek dobowy. Czy takie podejście jest prawidłowe????

 

Zgodnie z definicją z art 4 rozporządzenie 561/2006 „odpoczynek” oznacza „nieprzerwany okres, w którym kierowca może swobodnie dysponować swoim czasem” - swobodne dysponowanie czasem w czasie rozładunku, nieważne czy pod nadzorem czy bez jest raczej wykluczone...

 

Jednocześnie art. 3 dyrektywy nr 2002/15/WE, zawierający kilka definicji, wskazuje, że okres oczekiwania na rozładunek to inna praca lub dyżur (kwestia ta jest wyjaśniona w tym temacie) ale na pewno nie może być to odpoczynek.

 

Proszę o opinie, czy słusznie rozumuję.

 

Dzięki i pozdrawiam

 • Odpowiedz
 • Zgłoś
Witam.
Bardzo dziękuje za ciekawe pytanie... :)

Otóż - odbiór odpoczynku w czasie, w którym odbywa się rozładunek lub załadunek bez jakiegokolwiek udziału kierowcy - nie jest całkowicie wykluczony...
Chyba najbardziej istotne elementy umożliwiające właściwe kwalifikowanie czasów, w których kierowca "nic nie robi" - i rozróżnienie czasu pracy i okresów gotowości od czasu odpoczynku, zawarte są w art. 3 Dyrektywy 2002/15/WE:
- w odniesieniu do czasu pracy (lit. a pkt 1 tiret drugie) - kierowca "zobowiązany jest pozostawać na swoim stanowisku pracy";
- w czasie okresu gotowości (lit. b tiret pierwsze) kierowca "musi być dostępny, aby odpowiedzieć na każde wezwanie do rozpoczęcia lub kontynuowania jazdy lub wykonania innej pracy."

W zadaniu jest napisane: "rozładunek zostanie wykonany przez adresata, bez nadzoru kierowcy"...

Tym samym, jeżeli zostały spełnione łącznie co najmniej następujące warunki:
1) kierowca z góry wie, że ma do dyspozycji okres czasu co najmniej odpowiadający długości minimalnego odpoczynku wymaganego przepisami (9, 11, 24 czy 45 h - lub inny okres czasu stosowny do okoliczności; nie da się swobodnie dysponować czasem, gdy nie ma informacji o czasie trwania odpoczynku, tj. ani o starcie, ani o terminie, w którym kierowca będzie musiał ponownie stawić się do pracy),
2) w tym czasie kierowca nie musi przebywać na swoim stanowisku pracy,
3) kierowca nie tylko nie musi, ale po prostu - nie odbiera żadnych telefonów, komunikatów, nie obserwuje wyświetlaczy, sygnalizatorów bądź innych urządzeń ani nikt od kierowcy nie oczekuje gotowości np. do przemieszczenia pojazdu na wezwanie,
4) kierowca może swobodnie dysponować swoim czasem, czyli np. w dowolnym momencie na dowolny okres (w ramach tegoż odpoczynku) opuścić pojazd,
5a) kierowca odbiera odpoczynek poza pojazdem (pracodawca lub strona zagraniczna zapewnił nocleg lub sfinansował pobyt w hotelu),
lub
5b) kierowca dokonał wyboru (art. 8 ust. 8 R51/2006) odpoczynku w kabinie;
6) trwający załadunek lub rozładunek w żaden sposób nie będzie przeszkadzał kierowcy w odpoczynku (jeżeli kierowca wybrał odpoczynek w pojeździe - to np. ładowana jest naczepa, zaś ciągnik jest zaparkowany w innym miejscu),
to raczej już nic nie stoi na przeszkodzie, aby w trakcie trwającego załadunku kierowca całkowicie legalnie odebrał odpoczynek...

No cóż... Z treści zadania te szczegóły już nie wynikają...

Niestety - w praktyce bardzo często:
1) kierowca dowiaduje się już w trakcie oczekiwania, że to jest jego odpoczynek ("jak już stoisz Pan tam trzy godziny, to już Pan się nie ruszaj...");
2) kierowca pilnuje "żelaza", "zupy" itp.;
3) jak kierowca nie odbierze telefonu (lub nie odpowie na SMS), to później musi się tłumaczyć, dlaczego;
4) jak w pkcie 1, 2 i 3; poza tym w przypadku postoju w strefie przemysłowej - często nie za bardzo jest po co wychodzić (do miasta/sklepu/baru/kina itp. za daleko);
5a), 5b) pracodawca uważa, że kabina jest zapewnieniem odpowiedniego bezpłatnego noclegu, zaś skoro kierowca zawarł umowę o pracę, to m. in. dokonał takiego wyboru, że każdorazowo będzie spał w kabinie...

Można się zastanawiać, czy jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy nie jest właśnie okoliczność, że zadania na Certyfikat Kompetencji Zawodowych są zbyt ogólnikowo sformułowane...

Pozdrawiam. :)
 • Odpowiedz
 • Zgłoś

lub Zaloguj się