Skocz do zawartości


Zdjęcie
- - - - -

Umowa AETR - długo oczekiwane oficjalne tłumaczenie...

Napisane przez PrzPrz , wto, 15 kwi 14 · 6151 Wyświetleń

AETR DzU 2014/409 R561/2006 czas pracy
W dniu 28 marca 2014 r. w Dzienniku Ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 409) zostało opublikowane "Oświadczenie Rządowe z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie mocy obowiązującej Zmian do Umowy europejskiej dotyczącej pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe (AETR), sporządzonej w Genewie dnia 1 lipca 1970 r., przyjętych w Genewie w dniach 27 listopada 2003 r., 16 marca 2006 r. i 20 czerwca 2010 r.".

Załącznikiem do powyższego Oświadczenia Rządowego - jest "ujednolicony tekst wskazanej wyżej umowy, uwzględniający nowelizacje wprowadzone powyższymi zmianami".

Zmiany w Umowie AETR miały na celu dostosowanie jej postanowień do Rozporządzenia (WE) nr 561/2006 (dalej: R561/2006). Wynika to wprost z punktu 8 preambuły do R561/2006:

( 8 ) Umowa europejska dotycząca pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe z dnia 1 lipca 1970 r. (AETR), wraz z późniejszymi zmianami, powinna nadal mieć zastosowanie do przewozu drogowego rzeczy i osób pojazdami zarejestrowanymi w dowolnym Państwie Członkowskim lub w państwie będącym stroną AETR, na całej trasie, gdy jest to przewóz pomiędzy Wspólnotą a państwem trzecim innym niż Szwajcaria lub państwami będącymi stronami porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym albo przewóz poprzez takie państwo. Niezbędna jest jak najszybsza zmiana AETR, najlepiej w ciągu dwóch lat po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia, w celu dostosowania jej postanowień do niniejszego rozporządzenia.

.
Postanowiłem zatem sprawdzić, czy Umowa AETR i R561/2006 (dwa zupełnie odrębne akty prawne, ustanawiane w całkowicie różny sposób) rzeczywiście zawierają równoznaczne (a najlepiej - tożsame) postanowienia.

Na początek - skoro do pewnych przewozów ma zastosowanie R561/2006, wobec innych obowiązuje AETR, a do jeszcze innych nie ma zastosowania żaden z tych aktów, to uznałem, że warto przeanalizować zakres zastosowania obu aktów prawnych.
W R561/2006 zostało to uregulowane w artykułach 2 i 3, zaś w AETR określa to artykuł 2.

Oprócz kwestii geograficznych (te wynikające z art. 2 ust. 2 R561/2006 zostały szczegółowo opisane na stronach 14-20 poradnika pt. "Wyjaśnienie Rozporządzenia (WE) nr 561/2006..." - gorąco polecam lekturę), istotny jest również pojazd (rodzaj, d. m. c., ilość miejsc) oraz charakter przewozu drogowego.

Umowa AETR:

Artykuł 2
Zakres stosowania
1. Niniejszą umowę stosuje się na terytorium każdej Umawiającej się Strony do każdego międzynarodowego przewozu drogowego wykonywanego pojazdem zarejestrowanym na terytorium tej Umawiajacej się Strony lub na terytorium każdej innej Umawiającej się Strony.
2. Jednakże, o ile Umawiające się Strony, któych terytorium jest wykorzystywane, nie uzgodnią inaczej, niniejsza umowa nie ma zastosowania do międzynarodowych przewozów drogowych, wykonywanych przez:
( a ) pojazdy przeznaczone do przewozu rzeczy, których dopuszczalna masa całkowita, łącznie z przyczepą lub naczepą, nie przekracza 3,5 tony;
( b ) pojazdy przeznaczone do przewozu osób, które ze względu na typ konstrukcyjny i wyposażenie nadają się do przewozu najwyżej dziewięciu osób łącznie z kierowcą i są to dego celu przeznaczone;
( c ) pojazdy przeznaczone do przewozu osób w ramach przewozów regularnych, których trasa nie przekracza 50 kilometrów;
( d ) pojazdy, których maksymalna prędkość dopuszczalna nie przekracza 40 kilometrów na godzinę;
( e ) pojazdy będące własnością lub wynajmowane bez kierowcy przez siły zbrojne, służby obrony cywilnej, straż pożarną i siły odpowiedzialne za utrzymanie porządku publicznego, gdy przewóz wykonywany jest w związku z zadaniami powierzonymi tym służbom i pozostaje pod ich kontrolą;
( f ) pojazdy używane w stanach nadzwyczajnych lub przeznaczone do zadań ratownictwa, w tym do niehandlowych przewozów pomocy humanitarnej;
( g ) wyspecjalizowane pojazdy przeznaczone do zadań medycznych;
( h ) wyspecjalizowane pojazdy pomocy drogowej poruszające się w odległości do 100 km od swej bazy;
( i ) pojazdy poddawane próbom drogowym w celach ulepszeń technicznych, naprawczych lub utrzymania oraz pojazdy nowe bądź przebudowane, które nie zostały jeszcze dopuszczone do ruchu;
( j ) pojazdy, których dopuszczalna masa całkowita nieprzekracza 7,5 tony używane do niehandlowych przewozów rzeczy;
( k ) pojazdy użytkowe o statusie pojazdów zabytkowych zgodnie z przepisami Umawiającej się Strony, na terytorium której są użytkowane, wykorzystywane do niehandlowych przewozów osób lub rzeczy.

.
Rozporządzenie 561/2006:

Artykuł 2
1. Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie do przewozu drogowego:
a) rzeczy, gdy dopuszczalna masa całkowita pojazdów łącznie z przyczepą lub naczepą przekracza 3,5 tony; lub
b) osób, pojazdami skonstruowanymi lub trwale przystosowanymi i przeznaczonymi do przewozu więcej niż dziewięciu osób łącznie z kierowcą.
(...)

Artykuł 3
Niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do przewozu drogowego:
a) pojazdami używanymi do przewozu osób w ramach przewozów regularnych, których trasa nie przekracza 50 km;
b) pojazdami o dopuszczalnej maksymalnej prędkości nie przekraczającej 40 km/h;
c) pojazdami będącymi własnością sił zbrojnych, służb obrony cywilnej, straży pożarnej i sił odpowiedzialnych za utrzymanie porządku publicznego, lub wynajmowanych przez nie bez kierowcy, gdy przewóz wykonywany jest w związku z zadaniami powierzonymi tym służbom i pozostaje pod ich kontrolą;
d) pojazdami używanymi w razie wypadków lub do prowadzenia działań ratunkowych, w tym pojazdami używanymi w niehandlowym przewozie pomocy humanitarnej;
e) pojazdami specjalistycznymi używanymi do celów medycznych;
f) pojazdami specjalistycznymi pomocy drogowej poruszającymi się w promieniu 100 km od swej bazy;
g) pojazdami poddawanymi próbom drogowym do celów rozwoju technicznego lub w ramach napraw albo konserwacji oraz pojazdami nowymi lub przebudowanymi, które nie zostały jeszcze dopuszczone do ruchu;
h) pojazdami lub zespołami pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 7,5 tony używanymi do niehandlowego przewozu rzeczy;
i) pojazdami użytkowymi o statusie pojazdów zabytkowych zgodnie z przepisami państwa członkowskiego, w którym są użytkowane, wykorzystywanymi do niehandlowych przewozów osób lub rzeczy.

.
Oba teksty w widoczny sposób różnią się budową i użytymi sfomułowaniami.
W większości przypadków różnice (np. wyspecjalizowane pojazdy / pojazdy specjalistyczne, inny szyk wyrazów etc.) nie mają wpływu na meritum - jednak nie we wszystkich.


Art. 2 lit. c AETR / art. 3 lit. a R561/2006
PRZEZNACZONE / UŻYWANE
Pojazd używany do przewozów regularnych, których trasa nie przekracza 50 km - wcale nie musi być [/b]przeznaczony[/b] (w znaczeniu - przystosowany, poprzez np. specyficzną budowę) wyłącznie do takich przewozów.
W konsekwencji - autobus wyposażony w toaletę, klimatyzację, potężne bagażniki i inne niezbędne elementy predestynujące go do realizowania dalekich podróży, lecz używany do przewozów regularnych na trasie do 50 km - jest zwolniony z przepisów R561/2006 (przykładowo na liczącej ok. 43 km trasie Szczecin, PL -> Lubieszyn / Linken PL/D -> Pasewalk, D); jego zwolnienie z przepisów AETR (np. na liczącej ~48 km trasie Sokółka, PL -> Kuźnica / Bruzgi PL/BY -> Grodno, BY) jest jednak mocno wątpliwe w świetle literalnego brzmienia oficjalnego tłumaczenia Umowy AETR, ogłoszonego w Dzienniku Ustaw.

W sukurs przychodzą wersje obu aktów prawnych opublikowane w języku angielskim (AETR jest dostępna na stronach UNECE, R561/2006 - na stronach UE):

Umowa AETR:

Article 2
(...)
2. Nevertheless, unless the Contracting Parties whose territory is used agree otherwise, this Agreement shall not apply to international road transport performed by:
(...)
( c ) Vehicles used for the carriage of passengers on regular services where the route covered by the service in question does not exceed 50 kilometres; (...).

.
Rozporządzenie 561/2006:

Article 3
This Regulation shall not apply to carriage by road by:
( a ) vehicles used for the carriage of passengers on regular services where the route covered by the service in question does not exceed 50 kilometres; (...).

.
Teksty w języku angielskim są identyczne słowo w słowo, zaś wyraz "used" oznacza "używane"...


Art. 2 lit. f AETR / art. 3 lit. d R561/2006
PRZEZNACZONE / UŻYWANE
Sformułowanie analogiczne do przypadku autobusów... Trudno jednak sobie wyobrazić, jak zdaniem tłumacza miałby wyglądać pojazd "przeznaczony do niehandlowych przewozów pomocy humanitarnej" - a w szczególności, czym miałby się różnić od innych pojazdów służących do przewozu rzeczy. Czy może chodzi o opancerzenie kabiny i przedziału ładunkowego? Może o umiejętność wykrywania min i innych pułapek?

W STANACH NADZWYCZAJNYCH / W RAZIE WYPADKÓW
Czyżby tłumacz nie zauważył "subtelnej" różnicy pomiędzy "wypadkiem" (R561/2006) a "stanem nadzwyczajnym" (AETR)...? Wprawdzie na Ukrainie (jedna z Umawiających się Stron AETR) robi się coraz bardziej gorąco, jednak tekst był tłumaczony jeszcze na długo przed olimpiadą w Soczi (zmiany do Umowy AETR Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikował w dniu 27 listopada 2013 r., zaś Oświadczenie Rządowe jest z 10 grudnia 2013 r.)... Tłumacz-jasnowidz?

Te same przepisy - w oficjalnej wersji w języku angielskim:

Umowa AETR:

(...)
( f ) Vehicles used in emergencies or rescue operations, including the noncommercial transport of humanitarian aid; (...).

.
Rozporządzenie 561/2006:

(...)
( d ) vehicles, including vehicles used in the non-commercial transport of humanitarian aid, used in emergencies or rescue operations; (...).

.
Czy tu gdzieś występuje słowo "designed" ("przeznaczony")...? A może zwrot "state of emergency" ("stan nadzwyczajny")...?


Art. 2 lit. h AETR / art. 3 lit. f R561/2006
W ODLEGŁOŚCI / W PROMIENIU;
Użyte w art. 3 lit. f R561/2006 pojęcie "promień" jednoznacznie określa, że chodzi o odległość 100 km od bazy - mierzoną w linii prostej.
Brak takiego określenia w AETR sprawia, że sformułowanie "odległość do 100 kilometrów od swojej bazy" można interpretować jako odległość liczoną według fizycznie możliwej trasy przejazdu (analogicznie, jak w odniesieniu do przewozów regularnych, "których trasa nie przekracza 50 km").

Ta różnica występuje jednak również w języku angielskim.

Umowa AETR:

(...)
( h ) Specialized breakdown vehicles operating within 100 kilometres of their base; (...).

.
Rozporządzenie 561/2006:

(...)
( f ) specialised breakdown vehicles operating within a 100 km radius of their base; (...).

.
Tym razem to nie tłumacz zawinił...


* * * * *

.
To dopiero jeden (!) artykuł Umowy AETR - określający zakres stosowania tejże Umowy. Już obawiam się pozostałych przepisów... Do tematu Umowy AETR jednak zapewne wrócę...
 • Umowa AETR w języku polskim, w wersji opublikowanej w Dzienniku Ustaw z 2014 r., poz. 409, jest w tym miejscu.
 • Umowa AETR w języku angielskim, pobrana ze stron UNECE w wersji obowiązującej od 2010-09-01, dostępna jest tutaj.
 • Rozporządzenie nr 561/2006 w wersji skonsolidowanej, uwzględniającej zmiany wynikające z Rozporządzenia nr 1073/2009, z niezrozumiałych względów aktualnie dostępne jest na oficjalnych stronach Unii Europejskiej jedynie w językach: hiszpańskim, duńskim, estońskim, włoskim, łotewskim, litewskim, niderlandzkim, portugalskim i szwedzkim... Na szczęście wersję ujednoliconą w języku polskim ściągnąłem już wcześniej i znajduje się w tym miejscu).
 • Rozporządzenie nr 561/2006 w języku angielskim posiadam niestety jedynie w wersji pierwotnej, ogłoszonej w 2006 r. w Dz. U. L 102 z 11.04.2006, str. 1; znajduje się tutaj (zaktualizuję, jak tylko zauważę, że aktualna, skonsolidowana wersja jest ponownie dostępna na stronie http://eur-lex.europa.eu/). Niemniej, Rozporządzenie nr 1073/2009 zmieniło jedynie brzmienie art. 8 R561/2006 (poprzez dodanie ust. 6a); cytowane wyżej art. 2 i 3 R561/2006 nie uległy zmianie.

Wilbsheate
12 cze 2017 14:39
Zithromax 5 Day Pack Cheapest Cialis Online Levaquin No Prescription Needed Priligy 2013 Buy Generic Kamagra Online Prix Levitra Pharmacie Acheter Quanto Costa Il Viagra In Italia Cheapest Kamagra Online Levitra Bayer 10 Mg Propecia Sperm viagra Buy Propecia Hair Loss Can You Take Ibuprofen And Amoxicillin canadian pharmacy levitra Buy Kamagra Jelly India Order Accutane No Prescription Online Viagra Priligy 2012 Vente Kamagra En Ligne Generic Kamagra Viagra Buen Precio Zentel Website Medicine Online No Script Needed Buy Priligy In Usa Levitra En Horaire Cialis Apotheken Umschau Levitra Or Viagra Levitra 20mg 30 Tablet Acheter Lioresal Internet Cialis Usa Penacillin Allergy Cephalexin Who Selling Viagra At A Discount Order Cheap Kamagra Doxycycline Buy Online Canada Acheter Levitra En Streaming viagra Viagra Ohne Rezept Kaufen In Berlin Achat Viagra Belgique Levitra Order Levitra Listino Farmacia Order Viagra Online Overnight Delivery Generic Viagra Propecia Side Effects Reviews Viagra Online Jelly Buy Cialis Online Cialis 10 Mg Forum Priligy Approuve Pays Price Of Propecia Viagra Werbung Generic Levitra 40mg Cheap Levitra Online Information On Amoxicillin Rayhealthcare Levitra Buying Name Brand Cialis Viagra Cost Per 100mg Pill levitra discount Cephalexin Dog Thirsty Viagra Kaufen Bern Priligy Online Usa Viagra Super Active Plus Cheapest Female Viagra Cheap Generic Strattera Amoxil 500 Mg Dosage Cephalexin To Treat Spondylitis Cialis Usa Achat Cialis En Ligne Europe Propecia Precio Farmacia Levitra Prix Find Finasteride Best Website Buy Propecia In Us Best Generic Kamagra Topical Propecia 5 Alpha Reductase Amoxicillin Cause Gas Cost Of Cialis Legally Online Progesterone Mastercard Accepted Bayer Brand Name Levitra wheretobuylevitrapills Amoxicillin Pneumonia Clomid Ordonnance En Ligne general pharmacy levitra Achat Propecia Generique France Kamagra Jelly 100mg Tolosa Levitra Cheapest Price Generic Low Price Viagra Prednisone Without A Script viagra cialis Alli Where To Buy Valtrex Online Kamagra Pill Buy Wellbutrin 150mg Singapore Buy Prednisone 10mg Cialis Online Amoxil Amoxicilline Want to buy isotretinoin us free shipping levitra overnight delivery Zithromax Generic Equivalent Contact Eucustomer Com Sildenafil Citrate What The Diffencebetween Venlafaxine Where Can I Buy Prevacid Solutab Levitra Soft Tabs Propecia Hair Growth Treatment Rualis 20 Online Levitra Assunzione Levitra Dividere Compresse Cialis Cialis Online Usa Taking Amoxicillin Betaseron Alternativen Zu Viagra Forum Low Cost Cialis Online Buy Doxycycline For Acne Propecia Weekly Dosage Propecia Help Forum Priligy 30 Mg Compresse Test Viagra Cialis Levitra Buy Propecia Online Usa Cytotec En Tunisie Cialis 20mg Prices Best Online Levitra Is Keflex Like Penicellin Propecia Hipertension Amnesteem Getting Synthroid In Mexico Confronto Viagra Levitra Brand Cialis Online Cialis O Levitra Cual Es Mejor Buy Discount Generic Progesterone Drugs Cheapeast Pharmacy Overseas generic levitra 20mg Potenzmittel Cialis Lilly Priligy Alcol Levitra Ordering Cialis E Fumo
 • Odpowiedz
 • Zgłoś
Wilbsheate
16 cze 2017 00:04
Cialis 100mg Cheap Cialis Tablets Where To Order Provera Zithromax With Alcohol Consumption Cialis Free Trial Kamagra Online Review Dapoxetine En Ligne levitra 40 mg generic Wellbutrin Xl No Prescription Online Amoxil Sans Ordonnance Levitra Usa Buy Dovobet Propecia Afectivo Cialis Buy Buy Lasix Cheap Online Amoxil Dosing For Sinus Infection Kamagra Soft Tablets Buy Ed Puedo Tomar Cialis Y Alcohol Cialis Professional 20 Mg Cialis Online Propecia Side Effects Stopped Prices Cialis Ou Acheter Cialis Sans Ordonnance Achat Viagra Forum Propecia Tablets Viagra En Europa Giving Your Baby Amoxicillin Cialis Cost Fluconazole 200 Mg Yeast Infection Kamagra Generique Suisse Price Of Propecia Acticin Medication Drugs With Overnight Delivery Dudley What Is Viagra Super Active Low Cost Cialis Online Propecia Efectos Finasteride Discount Bentyl 20mg Cialis Pills Cialis 20 Mg Quando Si Prende Viagra 27 Anni Viagra For Sale Priligy Pericoloso Silagra Australia Cheap Viagra Pill Sildenafil Pas Cher 120 Mg Amoxicillin 500mg For Urinary Tract Infection Priligy Online Buy Online Pharmacy Montreal Cephalexin Induced Acute Interstitial Nephritis Order Viagra Online Cialis Ricetta Rossa Cialis Hyper Puissant En Ligne viagra online Lioresal Pas Cher En France Can I Purchase Acticin Secure Ordering Viagra Discount Sales Generic Viagraon Line Baclofene Sevrage viagra Pastillas Levitra Amoxicillin 500mg Walmart Prices Buying Pills Online Acquistare Cialis Tadalafil Kamagra Prescription Viagra Online Stores Buy Fincar On Line Order Viagra For Women Viagra Online Blue buy accutane isotretinoin online Eva Pills Levitra Accutane Generic Generic Viagra Online Purchase Stendra (Avanafil) Tablets cialis Cialis Medicamento Precio Buy Cheap Kamagra No Prescription Order Kamagra Onlines Que Es El Medicamento Propecia Best Life Rx Low Price Levitra Get Secure Dutasteride Internet Ups Free Shipping isotretinoin with overnight delivery Online Viagra Kaufen Cialis 20mg Generic Secure Amoxicilina For Sale Internet With Free Shipping Buy Accutane Uk Cialis 5 Mg Effetti Clomid Dianabol viagra Generic Viagra Shipped To Po Box Acheter Viagra Sur Le Net Buy Kamagra Oral Jelly Online Comme Le Kamagra Pharm Online Mail Order Viagra Keflex For Bronchitis Purchase Metformin On Line Buy Cheap Cialis Site Viagra Online Rezept Priligy Costo In Farmacia Cheap Accutane Baclofene Andorre Dapoxetina Cos E Viagra Alternative Prix Du Levitra En Hausse Viagra Gratis A Desempleados Levitra Tablet Achat Lioresal 10mg Stendra Worldwide Usa Over Night Levitra Where To Buy Cephalexin Medicina Priligy Y Viagra Sildenafil Stendra Where To Purchase Reliable Phyrmacy Codes Order Cialis In Usa Xtane Genuine Viagra cialis buy online Brand Viagra Hawaii Amoxicillin For Pets Without A Prescription viagra Professional Viagra Reviews Viagra Coupons Where To Buy Viagra Sex Mit Viagra Cialis Levitra Cialis Prix Conseille En Pharmacie Cheap Viagra Fast Vomex Levitra Prix Pharmacie Generic Cialis Pricing Levitra 10 Mg Tariffe Men'S Health Buy Viagra Buy Kamagra Oral Jelly Online Buy Retin A Without Prescription Isotretinoin Isotrex cialis Levitra Media Pastilla Ciprodex Discount Cialis Online Buy Want To Buy Tab Provera Australia Cheapeast Keflex Sinus Infections Cialis Order Propecia Comprar Online Clomid Masculine Levitra Or Viagra Lioresal Potenzmittel Viagra Vergleich Cheap Priligy Online Generic Online Zentel Ups Worldwide Quick Shipping
 • Odpowiedz
 • Zgłoś
MikeFrito
16 wrz 2017 11:57
 • Odpowiedz
 • Zgłoś
MikeFrito
16 wrz 2017 20:56
 • Odpowiedz
 • Zgłoś
Nickrisee
20 wrz 2017 21:12
 • Odpowiedz
 • Zgłoś
Nickrisee
22 wrz 2017 17:05
 • Odpowiedz
 • Zgłoś
Aarondaymn
27 wrz 2017 15:38
 • Odpowiedz
 • Zgłoś
Aarondaymn
28 wrz 2017 01:45
 • Odpowiedz
 • Zgłoś
Loans For Bad Credit
28 wrz 2017 04:09
loans for bad credit bad credit loans direct lenders payday loans for bad credit payday loans for bad credit
 • Odpowiedz
 • Zgłoś
Jamesrisee
28 wrz 2017 08:14
loans online bad credit online lenders loan cash payday loans for bad credit
 • Odpowiedz
 • Zgłoś
Aarondaymn
28 wrz 2017 18:30
 • Odpowiedz
 • Zgłoś
Aarondaymn
29 wrz 2017 13:00
 • Odpowiedz
 • Zgłoś
Aarondaymn
30 wrz 2017 01:29
 • Odpowiedz
 • Zgłoś
Aarondaymn
30 wrz 2017 01:29
 • Odpowiedz
 • Zgłoś
Online Lenders
30 wrz 2017 14:59
payday loans online direct lenders no teletrack payday loans online same day payday loans online pa here
 • Odpowiedz
 • Zgłoś
How To Writing Essay
30 wrz 2017 15:08
pay to write essays websites that write essays for you write my essay write
 • Odpowiedz
 • Zgłoś
Aarondaymn
30 wrz 2017 15:33
 • Odpowiedz
 • Zgłoś
Aarondaymn
01 paź 2017 04:06
 • Odpowiedz
 • Zgłoś
Assignment Operators
01 paź 2017 18:03
online essay write my thesis custom essay write my essay
 • Odpowiedz
 • Zgłoś
Aarondaymn
03 paź 2017 04:26
 • Odpowiedz
 • Zgłoś

lub Zaloguj się