Skocz do zawartości


Zdjęcie
- - - - -

Umowa AETR - długo oczekiwane oficjalne tłumaczenie... Część 2

Napisane przez PrzPrz , śro, 16 kwi 14 · 5103 Wyświetleń

AETR DzU 2014/409 R561/2006 czas pracy
W dniu 28 marca 2014 r. w Dzienniku Ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 409) zostało opublikowane "Oświadczenie Rządowe z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie mocy obowiązującej Zmian do Umowy europejskiej dotyczącej pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe (AETR), sporządzonej w Genewie dnia 1 lipca 1970 r., przyjętych w Genewie w dniach 27 listopada 2003 r., 16 marca 2006 r. i 20 czerwca 2010 r.".

Załącznikiem do powyższego Oświadczenia Rządowego - jest "ujednolicony tekst wskazanej wyżej umowy, uwzględniający nowelizacje wprowadzone powyższymi zmianami".
. 

* * * CZĘŚĆ 2 * * *

.
Wczoraj postanowiłem sprawdzić, czy Umowa AETR i R561/2006 zawierają równoznaczne (a najlepiej - tożsame) postanowienia.
Analizę Umowy AETR zacząłem od jej artykułu 2, definiującego zakres obowiązywania tejże Umowy.
Porównując treść tej Umowy ogłoszoną w Dzienniku Ustaw w języku polskim, z wersją dostępną na stronach UNECE w języku angielskim - okazało się, że można mieć uzasadnione zastrzeżenia do jakości tłumaczenia.

Żeby jednak niczego istotnego nie zgubić gdzieś po drodze - warto chyba jednak zachować porządek i przeanalizować całą umowę AETR od początku do końca, zachowując kolejność jej poszczególnych zapisów.
W tej sytuacji - wypełniam lukę. Zaczynam od samego początku.


Tytuł i preambuła

Umowa europejska dotycząca pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe
przewozy drogowe (AETR)


Umawiające się Strony,
pragnąc popierać rozwój i usprawnienie międzynarodowych przewozów drogowych
pasażerów i ładunków,
przekonane o potrzebie zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, uregulowania
niektórych przepisów dotyczących warunków zatrudnienia w międzynarodowym transporcie
drogowym zgodnie z zasadami Międzynarodowej Organizacji Pracy oraz wspólnego ustalenia
niektórych środków dla zapewnienia przestrzegania takiego uregulowania,
uzgodniły, co następuje:
(...)

.
W preambule do AETR nie została umieszczona żadna wzmianka na temat celowego dostosowania jej postanowień do R561/2006. Nie ma zatem żadnej gwarancji, że rzeczywiście udało się spełnić postulat zawarty we wcześniej przytoczonym pkcie 8 preambuły do R561/2006 i doprowadzić do stanu, w którym R561/2006 i AETR zawierają identyczne rozwiązania.
Okoliczność ta - tym bardziej uzasadnia celowość porównania postanowień obu tych aktów prawnych.Artykuł 1

Tzw. słowniczek pojęć; jego odpowiednikiem w R561/2006 jest artykuł 4. Ze względu na dość pokaźną liczbę definiowanych pojęć, poszczególne definicje będą rozpatrywane pojedynczo lub w niewielkich grupach pojęć ściśle powiązanych ze sobą.Artykuł 1 lit. lit. a-e

Definicje pojazdu i pojęć pokrewnych; odpowiednik art. 4 lit. b R561/2006.

Umowa AETR:

Artykuł 1
Określenia

W rozumieniu niniejszej umowy określenie:
( a ) „pojazd” oznacza każdy pojazd samochodowy lub przyczepę; określenie to obejmuje zespół pojazdów;
( b ) „pojazd samochodowy oznacza każdy pojazd drogowy napędzany umieszczonym w nim silnikiem, zasilanym z własnego źródła energii, który służy normalnie do przewozu osób lub rzeczy; określenie to nie obejmuje ciągników rolniczych;
( c ) „przyczepa” oznacza każdy pojazd przeznaczony do ciągnięcia przez pojazd samochodowy; określenie to obejmuje naczepy;
( d ) „naczepa” oznacza każdą przyczepę przeznaczoną do sprzęgania z pojazdem samochodowym w taki sposób, że część naczepy spoczywa na pojeździe samochodowym i że znaczna część masy naczepy i jej ładunku obciąża pojazd samochodowym;
( e ) „zespół pojazdów” oznacza sprzężone ze sobą pojazdy, poruszające się po drodze jako całość;
(...)

.
Rozporządzenie 561/2006:

Artykuł 4
Dla celów niniejszego rozporządzenia zastosowanie mają następujące definicje:
(...)
b) „pojazd” oznacza pojazd silnikowy, ciągnik, przyczepę lub naczepę albo zespół tych pojazdów, zdefiniowanych w następujący sposób:
„pojazd silnikowy”: pojazd z własnym napędem, poruszający się po drogach, inny niż pojazdy stale poruszające się po szynach i zwykle używany do przewozu osób lub rzeczy,
„ciągnik”: pojazd z własnym napędem, poruszający się po drogach, inny niż pojazd stale poruszający się po szynach i skonstruowany specjalnie do ciągnięcia, pchania lub poruszania przyczep, naczep, urządzeń lub maszyn;
- „przyczepa”: pojazd skonstruowany do sprzęgania go z pojazdem silnikowym lub ciągnikiem;
— „naczepa”: przyczepa bez przedniej osi sprzęgana w taki sposób, że znaczna cześć jej ciężaru i ciężaru jej ładunku spoczywa na ciągniku lub pojeździe silnikowym;
(...)

.
Różnice:
 • R561/2006 co do zasady obejmuje również przewozy drogowe wykonywane ciągnikami rolniczymi i leśnymi (możliwe wyjątki są określone w art. 13 lit. c R561/2006);
 • AETR z definicji nie dotyczy realizacji przewozów drogowych przy użyciu ciągników rolniczych (jej postanowieniami są jednak objęte przewozy drogowe realizowane przy pomocy wszelkich innych ciągników niż rolnicze - siodłowych, balastowych, leśnych etc.);
 • według AETR - pojazdy przeznaczone do ciągnięcia przez ciągniki rolnicze nie mieszczą się w definicji "przyczepy" (w konsekwencji faktu, że określenie zdefiniowane w lit. b nie obejmuje ciągników rolniczych);
 • w R561/2006 jest konsekwentnie podkreślane, że pojazdem silnikowym nie jest pojazd stale poruszający się po szynach; brak analogicznego sformułowania w AETR;
 • definicja "pojazdu samochodowego" z AETR jest zastanawiająco zbieżna z definicją "pojazdu silnikowego" z R561/2006";
 • ciągnik siodłowy (a także każdy inny niż rolniczy), który wszak nie służy do przewozu osób ani rzeczy, lecz do ciągnięcia naczep (lub przyczep) - nie mieści się w definicji "pojazdu samochodowego", określonej w polskim tłumaczeniu AETR.
Odnośnie dwóch ostatnich punktów powyższego wyliczenia - okazuje się, że już sama nazwa jest przetłumaczona błędnie, zaś na domiar złego - tłumacz całkowicie pominął bardzo istotną część postanowień art. 1 lit. b AETR.

W AETR w języku angielskim definicja ta została sformułowana następująco:

(...)
( b ) motor vehicle” means any self-propelled road vehicle which is normally used for carrying persons or goods by road or for drawing, on the road, vehicles used for the carriage of persons or goods; this term does not include agricultural tractors;
(...)

czyli:
"( b ) „pojazd silnikowy” oznacza każdy pojazd drogowy napędzany umieszczonym w nim silnikiem, zasilanym z własnego źródła energii, który służy normalnie do drogowego przewozu osób lub rzeczy lub do ciągnięcia pojazdów służących do przewozu drogowego osób lub rzeczy; określenie to nie obejmuje ciągników rolniczych;".

Dla porównania - definicja pojazdu silnikowego z art. 4 lit. b tiret pierwsze R561/2006:

(...)
motor vehicle’: any self-propelled vehicle travelling on the road, other than a vehicle permanently running on rails, and normally used for carrying passengers or goods,
(...)

.
W konsekwencji powyższego - również wszystkie pozostałe przepisy AETR, zawierające tłumaczenie pojęcia "motor vehicle" jako "pojazd samochodowy" - są przetłumaczone błędnie; w szczególności: art. 1 litery a, c i d AETR.

W miarę poprawnie przetłumaczona jest jedynie definicja "zespołu pojazdów" określona w art. 1 lit. e AETR (w tej definicji byłoby bardzo trudno coś zepsuć; aczkolwiek nawet Tłumacz Google daje sobie radę lepiej, używając zamiast wyrazu "sprzężone" - wyrazu "złączone", zastosowanego w art. 2 pkt 49 Ustawy Prawo o ruchu drogowym)...
Artykuł 1 lit. f

Definicja dopuszczalnej masy całkowitej; odpowiednik art. 4 lit. m R561/2006.

Umowa AETR:

(...)
( f ) „dopuszczalna masa całkowita” oznacza maksymalną masę pojazdu wraz z ładunkiem, ustaloną jako dopuszczalną przez właściwy organ kraju rejestracji pojazdu;
(...)

.
Rozporządzenie 561/2006:

(...)
m) „dopuszczalna masa całkowita” oznacza maksymalną dopuszczalną roboczą masę pojazdu z pełnym ładunkiem;
(...)

.
Różnice:
 • AETR precyzyjnie odsyła do ustaleń zawartych w dowodzie rejestracyjnym;
 • R561/2006 zawiera w tym miejscu niemal circulus in definiendo.
Tłumaczenie OK.Artykuł 1 lit. g-h

Definicja przewozu drogowego i międzynarodowego przewozu drogowego; częściowo odpowiednik art. 4 lit. a R561/2006.

Umowa AETR:

(...)
( g ) „przewóz drogowy” oznacza każdą podróż odbywaną w całości lub części po drogach publicznych, z ładunkiem lub bez, pojazdem używanym do przewozu osób lub rzeczy;
( h ) „międzynarodowy przewóz drogowy” oznacza przewóz drogowy, w czasie którego następuje przekroczenie przynajmniej jednej granicy;
(...)

.
Rozporządzenie 561/2006:

(...)
a) „przewóz drogowy” oznacza każdą podróż odbywaną w całości lub części po drogach publicznych przez pojazd, z ładunkiem lub bez, używanym do przewozu osób lub rzeczy;
(...)

.
Różnice:
 • R561/2006 nie zawiera definicji międzynarodowego przewozu drogowego;
 • według AETR to kierowca odbywa podróż pojazdem, według R561/2006 podróż jest odbywana przez pojazd;
 • polskie tłumaczenie AETR nie precyzuje, czy chodzi o przekraczanie granic państw, czy może granic innego rodzaju; można się tego jedynie domyślać.
Ostatni punkt jest to kolejna wada tłumaczenia.
W AETR w języku angielskim definicja ta została sformułowana następująco:

(...)
( h ) “international road transport” [“international carriage by road”] means road transport which involves the crossing of at least one frontier;
(...)

Angielski wyraz "frontier" odnosi się do pogranicza i granic państwowych (ewentualnie stanów w USA); nie ma tak szerokiego znaczenia, jak polski wyraz "granica", który może odnosić się również do innych jednostek podziału terytorialnego (województwa, powiatu, gminy), a ponadto może również oznaczać np. limit, kres...
Tłumacz najwyraźniej nie wziął pod uwagę, że do formułowania aktów prawnych nie ma zastosowania reguła dotycząca umów cywilnych (art. 65 § 2 Kodeksu cywilnego: "W umowach należy raczej badać, jaki był zgodny zamiar stron i cel umowy, aniżeli opierać się na jej dosłownym brzmieniu."), lecz w tym przypadku może mieć znaczenie nawet przecinek...


* * * * *

.
Na razie odkładam dalszą analizę Umowy AETR. Pod literą i znajduje się dosyć obszerna definicja "usług regularnych", stanowiąca odpowiednik "regularnych przewozów osób" z art. 4 lit. n R561/2006; przepis unijny odsyła jednak do definicji zawartej w Rozporządzeniu Rady (EWG) nr 684/92 z dnia 16 marca 1992 r. w sprawie wspólnych zasad międzynarodowego przewozu osób autokarem i autobusem, który to akt prawny został uchylony w całości przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1073/2009 z dnia 21 października 2009 r. w sprawie wspólnych zasad dostępu do międzynarodowego rynku usług autokarowych i autobusowych i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 561/2006. Wychodzi na to, że ustawodawca europejski czegoś nie dopatrzył, ponieważ R1073/2009 uchyla w całości R684/92, ale nie modyfikuje równocześnie zapisu art. 4 lit. n R561/2006 odwołującego się do uchylonego R684/92 (jedyna zmiana w R561/2006 wynikająca z R1073/2009 polega na dodaniu w art. 8 R561/2006 nowego ust. 6a).
Tak czy siak - prawdopodobnie nieodzowne będzie również przytoczenie i porównanie zapisów R1073/2009 oraz uchylonego R684/92...


Przywołane akty prawne:
TruckFirst
23 gru 2014 14:22
Bardzo przydatne opis: trudno bylo znalezc taki artykul. Autorzy zwykle ograniczone do tych, ktore mozna znalezc w Internecie, i sa bardzo dobrze probowal. Dziekujemy.
 • Odpowiedz
 • Zgłoś
Byronprory
30 maj 2017 11:58
acantholysis cinnamaldehyde globin desmolases iatrogenic boubas fascia clavipectoralis http://www.tee-2-gre...ewbacca-costume kafindo chymous internal opening of carotid canal inhibitory fibers electrocardiophonogram globulin laryngectomy dumping bacilli cosmetic
 • Odpowiedz
 • Zgłoś
Wilbsheate
01 cze 2017 09:43
Is Ceftin The Same As Cephalexin Buy Clomid Online Usa Propecia Haare Wachsen Wieder Nolvadex Dosage For Gyno Viagra Dosage Propecia Produce Esterilidad Fstest Delivery Of Online Viagr Nolvadex Purchase Canada Med Store Viagra Pfizer India Generic Nolvadex Pct The Pharmacy Express Scam Need Provera Perlutex Antabuse Cheap Amoxicillin Trihydrate 500mg Order Lasix Over The Counter Prednisone 20mg Tab Kamagra Sublingual Interest Rate per annum fixed.FreedomPop offers basic voice and data service for free. cash loans All that is required of you as a borrower is genuine Amount needed Combination Loan touch with him.Listed below are the types of secured loans.Cialis 20 Mg Effets Propranolol Free Offer Viagra Ab Heute Billiger Kamagra Ajanta Order Kamagra Online Buy Doxycycline Online With Mastercard Purchase Online Cheap Generic Antabuse Ivermectin For Sale From Great Britain Discount Direct Macrobid From Canada In Internet viagra Kamagra Oral Jelly Buono Comprar Cialis Generico Barato cialis price For Sale Free Shipping Generic Bentyl Tablets Prednisone For Free Buy Online Cialis Tab Amoxicilina Low Price Zithromax And Ear Infections Price Generic Zithromax Rask Levering Cialis For Sale Free Shipping Generic Bentyl Tablets Inderal Order Amoxicilline Clavulanate De Potassium Plus Longtemps Au Lit. Amoxil Misoprostol Seul Online Generic Viagra Buy Cheap Alli Trouver Viagra Paris Cialis Tadalafil Generique Where To Buy Vibramycin Orlistat Avis Where To Buy Celexa Online Zithromax Pack Cephalexin Bromhexina Viagra Nicht Rezeptpflichtig Clomiphene Usa Viagra Costo Attuale Priligy Par Johnson & Johnson cost of levitra 20mg Buy Domperidone With Out A Perscription
 • Odpowiedz
 • Zgłoś
Wilbsheate
05 cze 2017 17:21
Cialis Once Daily 5mg Best Price Order Cialis Colchicine Non Prescription Viagra Fast Sildenafil Dosage Cialis Es Mejor Que El Viagra 126 Cephalexin Cialis Generic Buy Clozaril Cialis Forocoches viagra cialis Levitra Allergie Propecia Online Sat cheapest generic levitra Online Generic Plavix Pompe Lioresal Generic Viagra Pills Viagra Acheter Forum Amoxicillin Expiration Dates Buy Kamagra Online Cats On Amoxicillin Lilly Cialis In Canada Order Levitra Online Prix Cialis 5 Mg Boite De 28 Zithromax Takes How Long To Work Levitra Lowest Price Acheter Cialis 10 Mg Ligne Cialis Prix Pharmacie Belgique Buy Levitra Low Price Les Effets Du Viagra Viagra Super Active Ingredients Buy Viagra Viagra Pills Free Shipping Xenical Commander cheap cialis Cialis Gatillazo Ed Supplements At Walmart Viagra Cost How Can I Get Viagra Viagra Sans Ordonnance En France Cheap Cialis Online Dapoxetine Online Usar Propecia Best Cialis Online Propecia Effets Indesirables Buy Vardenafil 40 Mg Malaysia China Viagra Online Propecia Principio Activo Levitra Vardenafil 10 Mg Buy Levitra Forum Cialis generika 20mg kaufen Amoxicillin Diareea filitra vardenafil tablets Sexulay Trasmited Infections Treated With Keflex Canine Antibiotic Dosage Amoxicillin Generic Viagra Online Swollen Tongue Amoxicillin Newborn Online Herbal Club Generic Priligy 60mg Levaquin No Doctors Consult Alabama Effets Secondaires Cialis 20 buy cialis Cialis Nuchterner Magen Online Antibiotics Fast Canadian Viagra Dutasteride Internet Buy Lasix Cheap Online Cialis Order Difference In Viagra Doses Paul viagra Viagra Se Vende Cheaper Way To Buy Propecia How Much Is Kamagra Varicocele Propecia Cialis Viagra Cheap Cheap Generic Viagra Cialis generika rezeptfrei kaufen Comment Acheter Cytotec Kamagra Jelly Usa Do I Need Prescription For Cialis Off Shore Viagra Generic Levitra Propecia Telefonica Viagra Da 100 Mg Prezzo Levitra Vardenafil Sale Isotretinoin Acheter Viagra 25mg Generic Cialis 100mg Cialis De Marca Comprar Cialis Pro Plus For Sale Online Propecia Priligy Approuve Au Canada Healthy Man Generic Viagra Suppliers Propecia Low Price On Line Pharmacy France Buy Doxine Where To Buy Cialis Difference Between Penicillin And Amoxicillin Propecia Langzeitnebenwirkungen Buy Levitra Now Buy Viagra Without A Prescription Buy Celebrex With No Prescription levitra online no prescription Correct Dosage Of Amoxicillin Order Diflucan Overnight Order Levitra Amoxicillin Maximum Adult Dose Comprar Cialis En Farmacia Online Cheapest Cialis Donde Puedo Comprar Redustat Orlistat Proscar Order Best On Line Pharmacy viagra What Is Amoxicillin Good For Acheter Cialis Tadalafil 20mg Cheap Viagra Propecia Generic California Propecia What To Eat Generic Priligy Cialis Vente Au Canada Levitra Generico Italia Disfunzione Buy Cheap Viagra Cialis 10mg Anwendung Is Amoxicillin The Same As Penicilin Buy Cialis Non Presciption Indocine Venta Kamagra Entrega [url=http://cial40mg.com/buy-cheap-cialis-on-line.php]Buy Cheap Cialis On Line Buy Liquid Kamagra
 • Odpowiedz
 • Zgłoś
Wilbsheate
16 cze 2017 01:48
Listino Prezzi Cialis Cialis Buy Discount Acticin Pharmacy Cheap Cialis Without Rx Generic Cialis Cheapest Recommended Online Pharmacies Levitra Potenz Cheap Propecia Online Cost Of Cialis Cialis Ischemia Accutane Generic Want to buy isotretinoin free doctor consultation Accutane And Amoxicillin Female Cialis Bewertung Levitra Viagra From Canida cialis buy online Amoxicillin And Breastfeeding
 • Odpowiedz
 • Zgłoś
Wilbsheate
21 cze 2017 19:56
Alli Refills Propecia 2mg Buying Cialis Online Acticin Best Website Cheap Levitra Order Otc Lexapro Online Apotheke Viagra cheap cialis Secure Online Progesterone Worldwide In Internet Low Price Utilisation Et Effet Du Viagra Priligy 90mg Prescriptions In Canada Overnight Cephalexin Online Levitra Lowest Price Viagra Canada Shop Reviews Viagra 50 Mg Sildenafil Kamagra Online Cheap Comprare Viagra Sin Receta Amoxicillin And Diarrhea cialis Where To Order Stendra 50mg Cialis 20mg Pharmacie Buy Cialis Online Cheap Inconvenientes Propecia Como Conseguir Viagra Dapoxetine Priligy Propecia Buy Online Reviews Secure Cheapeast Provera Worldwide Medication Overnight Amex cialis Comprar Cialis En Europa Arimidex cialis price Propecia Herz Tadalis Sx Soft Buy Tadalis Sx Soft Propecia Order Online Viagra Preiswert Viagra Shipped To Philippines Buy Generic Cialis Online Pictures Of Generic Keflex Pills Buy Colchicine 0.5 Mg Europe Levitra Buy Fish Amoxicillin Sales Best Levitra Generic Levitra Prices Levitra No Me Hace Efecto Zyvox Assistance Program Order Kamagra Online Usa Cialis Dosis Propecia No Opera Cheap Viagra Usa Omnicef Propecia Ipogonadismo viagra Generika Viagra Shop Zithromax Full Or Empty Stomach Where To Order Cialis Site About Propecia Propecia Iberia Levitra Best Prices Buying Cialis In Israel Online Drugs why is levitra so expensive Todo Sobre La Viagra Venlafaxine 150mg India Cialis On Line Buy Abilify Propecia Pnt Prices For Propecia Fast Shipping Prednisone Foro Cialis Online Viagra Cost Cialis Generico En Barcelona Buy Amitriptyline 50mg Brand Cialis Propecia Preis Apotheke Buy Real Xenical Priligy Forum Amoxicillin Stomach Pain Viagra Et Hypertension Generic Levitra Priligy Viagra Ensemble Does Latex Effect Keflex Fast Shipping Clomid Abilify Online Amoxicillin And Amox Tr levitra brand online Achat De Cialis En Pharmacie Bactrim No Prescriptio Buy Propecia Online Acquistare Levitra Generico Italia Kamagra Original Buy Zithromax Pills A Vendre Levitra En Ligne Buy Diflucan Single Dose Oral Jelly Kamagra Cialis In Brasile Viagra Samples By Mail Low Price Viagra 400 Mg Viagra Cold Medicine And Amoxicillin levitra coupon free trial Where To Buy Secure Fluoxetine Medicine Viagra Apres Manger Cost Of Cialis Cialis E Ulcera Misoprostol Order Online Cost Of Cialis Drug Interaction With Cephalexin Propecia Zwanger viagra Order Levitra Without A Prescription Levitra Mecanismo De Accion Priligy Usa Sale Amoxicillin Allergy Weeks Will Amoxicillin Get You High Cost Of Viagra Cheap Viagra Online Canadian Pharmacy Cialis E Anemia Levitra Trial Tretinoin Without A Prescription Canada Cialis Tadalafil Prezzo Generic Kamagra Cheap Propecia To Treat Gynecomastia Amoxil 500mg Drug Cialis Online No Venta Cialis Zithromax For Pneumonia Cheap Kamagra Pills Discount Tadalafil Tablets Levitra Orodispersibile Generic Viagra Buy Generic Viagra Usa Shipping
 • Odpowiedz
 • Zgłoś
Cialis Omline online pharmacy Baclofen Acheter En France
 • Odpowiedz
 • Zgłoś
Stanleybum
25 lip 2017 22:05
file viewtopic t 71 viagra
generic viagra
viagra online
viagra boosts chemical cuddle performance
 • Odpowiedz
 • Zgłoś
reasons to use viagra
generic viagra
viagra online
canidian pharmacy for viagra
 • Odpowiedz
 • Zgłoś
Stanleybum
26 lip 2017 00:24
viagra fast pulse rate
cheap viagra
buy viagra online
does medicaid cover viagra kentucky
 • Odpowiedz
 • Zgłoś
StephenHeibe
26 lip 2017 03:19
low cost alternatives and to viagra
www
generic viagra
viagra viagra buy search find
 • Odpowiedz
 • Zgłoś

lub Zaloguj się