Skocz do zawartości


Zdjęcie
- - - - -

ZAświadczenie o niekaralności - czy może jednak Oświadczenie?

Napisane przez PrzPrz , sob, 19 kwi 14 · 24367 Wyświetleń

UTD UKRK KP DzU 2002/117/1010 niekaralność
W myśl art. 5 ust. 2 pkt 2 oraz art. 5c ust. 1 pkt 4 Ustawy o transporcie drogowym (dalej: UTD) - przewoźnik drogowy może obecnie zatrudniać w charakterze kierowców wyłącznie osoby, w stosunku do których nie orzeczono zakazu wykonywania zawodu kierowcy.
Bardziej surowe wymagania pozostały jedynie w odniesieniu do krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką - przedsiębiorca działający w tej dziedzinie transportu może zatrudniać kierowców, którym nie tylko nie wydano prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania zawodu kierowcy, ale którzy ponadto nie byli skazani za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajności (art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. b UTD).

W związku z takimi wymogami - pracodawcy często żądają przedłożenia podczas zawierania umowy o pracę tzw. zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

Czy jednak takie postępowanie potencjalnego pracodawcy, sprawiające, że kandydat na pracownika jest zmuszony ponieść wcale niemałe koszty rzeczonego zaświadczenia, jest właściwe?

Otóż... niekoniecznie.

Zgodnie z art. 221Kodeksu pracy (dalej: KP):

Art. 221.
§ 1. Pracodawca ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących:
1) imię (imiona) i nazwisko,
2) imiona rodziców,
3) datę urodzenia,
4) miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
5) wykształcenie,
6) przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

§ 2. Pracodawca ma prawo żądać od pracownika podania, niezależnie od danych osobowych, o których mowa w § 1, także:
1) innych danych osobowych pracownika, a także imion i nazwisk oraz dat urodzenia dzieci pracownika, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy,
2) numeru PESEL pracownika nadanego przez Rządowe Centrum Informatyczne Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (RCI PESEL).(cały § 2 dotyczy pracownika, czyli osoby już zatrudnionej, a nie kandydata do zatrudnienia)
§ 3. Udostępnienie pracodawcy danych osobowych następuje w formie oświadczenia osoby, której one dotyczą. Pracodawca ma prawo żądać udokumentowania danych osobowych osób, o których mowa w § 1 i 2.
§ 4. Pracodawca może żądać podania innych danych osobowych niż określone w § 1 i 2, jeżeli obowiązek ich podania wynika z odrębnych przepisów.
§ 5. W zakresie nie uregulowanym w § 1–4 do danych osobowych, o których mowa w tych przepisach, stosuje się przepisy o ochronie danych osobowych.


Informacje dotyczące karalności i zakazu prowadzenia pojazdów nie mieszczą się w zakresie art. 221 §§ 1-2 KP.
Prawo pracodawcy do żądania od pracownika bądź osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania takich danych istnieje wyłącznie w sytuacji, gdy istnieją jakieś inne przepisy stanowiące o obowiązku ich podania.

Podkreślenia wymaga zatem, że ani UTD, ani żaden inny akt prawny - nie mówi ani o tym, że kierowca ma obowiązek posiadać zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, ani również o tym, że przedsiębiorca ma obowiązek przechowywać w aktach osobowych zaświadczenia o niekaralności wszystkich zatrudnionych kierowców.

Co więcej - obowiązujące przepisy nie umożliwiają organom kontrolnym żądania od przedsiębiorcy zaświadczeń o niekaralności kierowców innych pojazdów niż taksówka, zaś nawet w odniesieniu do kierowców taksówek - istnieje możliwość zastąpienie zaświadczenia o niekaralności pisemnym oświadczeniem złożonym przez tę osobę pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

W myśl art. 83 ust. 1 UTD: "Organ, który udzielił zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, licencji lub zezwolenia, może nałożyć na przewoźnika drogowego obowiązek przedstawienia w oznaczonym terminie informacji i dokumentów potwierdzających, że spełnia on wymagania ustawowe i warunki określone w zezwoleniu na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, w licencji lub zezwoleniu.".
Zakres danych i żądanych informacji reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie zakresu danych i informacji, które przewoźnik drogowy jest obowiązany przekazywać na żądanie właściwego organu udzielającego licencji lub zezwolenia (Dz. U. z 2002 r. Nr 117 poz. 1010).
Zgodnie z jego postanowieniami:

§ 1. Rozporządzenie określa:
1) zakres danych i informacji, w tym rodzaje dokumentów, których organ udzielający licencji lub zezwolenia na wykonywanie transportu drogowego może zażądać od przewoźnika drogowego w celu potwierdzenia, że spełnia on nadal wymagania ustawowe i warunki określone w licencji lub zezwoleniu (...).

§ 2. 1. Organ, który udzielił licencji, może zażądać od przewoźnika drogowego posiadającego licencję przedstawienia wszystkich lub niektórych informacji, o których mowa w § 1 pkt 1, w następującym zakresie:
1) data rozpoczęcia (lub zaprzestania) wykonywania transportu drogowego objętego licencją,
2) nazwisko i imię oraz funkcja osoby zarządzającej przedsiębiorstwem, która legitymuje się certyfikatem kompetencji zawodowych,
3) rodzaj wykonywanych przewozów,
4) rodzaj i liczba pojazdów samochodowych, którymi wykonuje transport drogowy,
5) liczba zatrudnionych kierowców, o ile przedsiębiorca sam nie wykonuje przewozów jako kierowca.

2. Informacje w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2-5, obejmują okres ostatnich trzech miesięcy poprzedzających datę wystawienia żądania przez organ udzielający licencji.

3. Organ, o którym mowa w ust. 1, może zażądać od przewoźnika drogowego posiadającego licencję przedstawienia wszystkich lub niektórych dokumentów lub kserokopii dokumentów, o których mowa w art. 8 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, zwanej dalej „ustawą”, zawierających dane potwierdzające, że nadal spełnia on wymagania, o których mowa w art. 5 ust. 3 i art. 6 ust. 1 ustawy.

4. Organ udzielający licencji może odstąpić od żądania przedstawienia zaświadczenia o niekaralności osób, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 oraz art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. b) ustawy, na rzecz pisemnego oświadczenia o niekaralności, złożonego przez te osoby pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.


Powyższe Rozporządzenie odwołuje się do Ustawy o transporcie drogowym w brzmieniu obowiązującym w dniu wydania tegoż Rozporządzenia i niestety nie zostało odpowiednio zmodyfikowane po nowelizacji UTD.

W ówczesnym brzmieniu UTD, w art. 8 ust. 3 i 4 UTD były wymienione następujące dokumenty:
 • odpis z rejestru przedsiębiorców,
 • kserokopia zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji statystycznej (REGON),
 • kserokopia zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP),
 • certyfikat kompetencji zawodowych,
 • zaświadczenie z rejestru skazanych stwierdzające niekaralność osób, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1,
 • dokumenty potwierdzające posiadanie zabezpieczenia, o którym mowa w art. 5 ust. 3 pkt 3,
 • oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 4 lub w art. 6 ust. 1 pkt 2,
 • wykaz pojazdów samochodowych wraz z urzędowo potwierdzonymi kopiami dowodów rejestracyjnych, a w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tych pojazdów - również dokument stwierdzający prawo do dysponowania nimi.
W powyższym wykazie - brak zaświadczenia z rejestru skazanych stwierdzającego niekaralność zatrudnionych kierowców.

Z kolei w przepisach wskazanych w § 2 ust. 4 Rozporządzenia zostały wskazane następujące osoby:
 • art. 5 ust. 3 pkt 1: "członkowie organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzające spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy - osoby prowadzące działalność gospodarczą"
 • art. 6 ust. 1 pkt 2: "zatrudnieni przez niego kierowcy oraz sam przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy"
Art. 6 ust. 1 pkt 2 UTD dotyczy jednak przedsiębiorców posiadających licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką (odniesienie pozostało aktualne również w aktualnym brzmieniu UTD). Warunki, jakie muszą być spełnione w odniesieniu do kierowców zatrudnionych przez innych przewoźników, były określone w art. 5 ust. 3 pkt 4 UTD (obecnie w art. 5 ust. 2 pkt 2 UTD).

Podsumowując - organ, który udzielił zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, licencji lub zezwolenia, może nałożyć na przewoźnika drogowego obowiązek przedstawienia w oznaczonym terminie zaświadczeń o niekaralności dotyczących zatrudnionych kierowców taksówek, zaś przewoźnik może przedstawić ich pisemne oświadczenia jedynie wówczas, jeżeli organ udzielający licencji odstąpi od żądania zaświadczeń (takie odstępstwo jest prawem, a nie obowiązkiem organu).
Brak natomiast podstawy prawnej dla żądania od przewoźnika drogowego przez organ, który udzielił zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, licencji lub zezwolenia - zaświadczeń o niekaralności kierowców pojazdów innych niż taksówka.


Spełnienie przez kierowców warunków określonych w art. 5 ust. 2 pkt 2, art. 5c ust. 1 pkt 4 bądź art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. b UTD (brak zakazu wykonywania zawodu kierowcy, a w odniesieniu do kierowców taksówek dodatkowo niekaralność za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajności) nie jest natomiast w ogóle przedmiotem kontroli przewozu drogowego, uregulowanej Rozporządzeniem w sprawie kontroli przewozu drogowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1064).


W konsekwencji powyższego oraz art. 221 § 4 KP - brak podstawy prawnej dla żądania przez przewoźnika drogowego zaświadczeń o niekaralności od zatrudnianych i zatrudnionych kierowców pojazdów innych niż taksówka.
W takiej sytuacji - na podstawie art. 221 § 3 KP pracodawca może żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie w charakterze kierowcy pojazdu innego niż taksówka - stosownego oświadczenia o braku orzeczonego zakazu wykonywania zawodu kierowcy.W rozważaniach na temat zasadności żądania przez pracodawcę zaświadczeń o niekaralności od osób ubiegających się o zatrudnienie oraz od pracowników - nie sposób również pominąć faktu, że zaświadczenie o niekaralności wydawane bezpośrednio osobie, której dotyczą dane zgromadzone w Krajowym Rejestrze Karnym - zawiera zakres danych o wiele szerszy od niezbędnego do zatrudnienia w charakterze kierowcy, gdyż przez UTD wymagany jest jedynie brak zakazu wykonywania zawodu kierowcy, zaś w odniesieniu do kierowcy taksówki dodatkowo brak skazania za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajności (a nie jakiegokolwiek skazania).

W myśl Ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym (dalej: UKRK):

Art. 7.
1. Każdemu przysługuje prawo do uzyskania informacji, czy jego dane osobowe zgromadzone są w Rejestrze. Osobie, której dane osobowe znajdują się w zbiorach danych zgromadzonych w Rejestrze, na jej wniosek, udostępnia się informację o treści wszystkich zapisów dotyczących tej osoby.


Pracodawca nie ma jednak żadnego prawa żądania treści wszystkich zapisów z Krajowego Rejestru Karnego dotyczących pracownika, a jedynie tych, które wynikają z przepisów regulujących jego zatrudnienie (art. 221 § 4 KP).

Z tego względu - ustawodawca przyznał pracodawcom uprawnienie do otrzymania wyłącznie koniecznych danych.
Zgodnie z art. 6 UKRK:

Art. 6.
1. Prawo do uzyskania informacji o osobach, których dane osobowe zgromadzone zostały w Rejestrze, przysługuje:
(...)
10) pracodawcom, w zakresie niezbędnym dla zatrudnienia pracownika, co do którego z przepisów ustawy wynika wymóg niekaralności, korzystania z pełni praw publicznych, a także ustalenia uprawnienia do zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej;
(...).


Tym samym - ustawodawca dał pracodawcom możliwość samodzielnego otrzymania informacji z Krajowego Rejestru Karnego, bez konieczności wysługiwania się w tym celu pracownikiem bądź kandydatem na pracownika. Pracodawca zawsze może złożyć stosowny wniosek i opłacić tenże wniosek z własnych środków, jeżeli pragnie otrzymać potwierdzenie prawdziwości oświadczenia złożonego przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie.

I właśnie o tę opłatę chodzi...


Powyższe stanowisko znajduje odzwierciedlenie również w odpowiedzi na interpelację nr 8594, udzielona przez Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Jacka Gołaczyńskiego w dniu 5 października 2012 r.:

(...)
Odnosząc się do kwestii ponoszenia opłaty za informację z Rejestru przez potencjalnych pracowników, wskazać należy, że mocą art. 6 ust. 1 pkt 10 ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym w zakresie niezbędnym do zatrudnienia pracownika, co do którego z przepisów ustawy wynika wymóg niekaralności czy też korzystania z pełni praw publicznych, ustawodawca wyposażył pracodawcę w prawo uzyskania informacji z rejestru.

Jeżeli zatem przepisy ustawy stanowią, że osoba wykonująca określony zawód, zajmująca określone stanowisko, nie może być karana, to pracodawca winien zwrócić się z zapytaniem do KRK i ponieść koszty związane z jej uzyskaniem. Należy podnieść, iż zdarzają się przypadki nadużywania prawa w tym zakresie przez pracodawców. Nakładają oni bowiem na pracowników obowiązek przedstawienia zaświadczenia z rejestru i to często w sytuacji, kiedy do zatrudnienia na określonym stanowisku zgodnie z przepisami prawa nie jest niezbędny status niekaranego.

Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego nie dysponuje żadnymi instrumentami, przy użyciu których mogłoby przeciwdziałać tego typu praktykom.
(...)* * * * *


Mając wszystkie powyższe okoliczności na uwadze, znalazłem następujące rozwiązanie powyższego problemu - zamiast wydawać własne, ciężko zarobione pieniądze, na uzyskanie żądanego przez potencjalnego pracodawcę zaświadczenia o niekaralności, proponuję przedłożyć oświadczenie o treści następujacej:

Miejscowość, data.....

Imię i nazwisko kierowcy
ulica, numer domu
kod, miejscowość

Nazwa przedsiębiorstwa

ulica, numer

kod, miejscowość


OŚWIADCZENIE


W pełni świadomy odpowiedzialności karnej za poświadczanie nieprawdy co do okoliczności mającej znaczenie prawne (art. 271 §§ 1-3 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny - Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) oraz odpowiedzialności materialnej za szkodę wyrządzoną pracodawcy wskutek niewykonania bądź nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych (art. art. 114-122 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy - tj.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.), w związku z istniejącym wobec przewoźników drogowych wymogiem zatrudniania w charakterze kierowców wyłącznie osób, w stosunku do których nie orzeczono zakazu wykonywania zawodu kierowcy oraz które nie były skazane za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajności (art. 5c ust. 1 pkt 4 UTD / art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. b UTD / art. 5 ust. 2 pkt 2 UTD Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym - tj.: Dz. U. z 2012 r. poz. 1265 z późn. zm.),
niniejszym oświadczam, że nie orzeczono wobec mnie zakazu wykonywania zawodu kierowcy.

Ponadto oświadczam, że nie byłem skazany za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.

Jednocześnie zobowiązuję się do natychmiastowego poinformowania Pracodawcy, jeżeli taki zakaz bądź wyrok zostanie wobec mnie orzeczony w przyszłym okresie zatrudnienia.

Jest mi ponadto wiadome, że na podstawie art. 6 ust. 10 Ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (t.j.: Dz. U. z 2012 r. poz. 654 z późn. zm.) Pracodawca ma prawo do uzyskania dotyczących mnie informacji z Krajowego Rejestru Karnego - w zakresie niezbędnym dla mojego zatrudnienia.


Imię i nazwisko kierowcy

czytelny podpis


Jeżeli natomiast potencjalny pracodawca takiego oświadczenia nie przyjmie, tylko dalej uparcie będzie żądał zaświadczenia z KRK (na koszt osoby ubiegającej się o zatrudnienie), to... chyba szkoda było poświęconego dla niego czasu.

Z jednej strony bowiem - skoro pracodawca nie ma zaufania do pracownika w tym względzie, to dlaczego miałby mieć takie zaufanie w innych sytuacjach? Zwłaszcza, że akurat w odniesieniu do orzeczeń sądowych - może całkowicie legalnie w każdym momencie sprawdzić, czy pracownik nie mija się z prawdą...

Natomiast z drugiej strony - jeżeli pracodawca przerzuca na osobę ubiegającą się o zatrudnienie koszt żądanego przez siebie, lecz niewymaganego przepisami prawa zaświadczenia o niekaralności, to można się spodziewać, że będzie podobnie "oszczędnie" i "racjonalnie" poczynał sobie również z innymi kosztami prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej...

 • Yoda lubi toArtykuł świetny. Mimo to mam pytanie. Odwieszono mi wyrok za popełnienie przestępstwa jazdy pod wpływem alkoholu. Wyrok odsiedziałem w zakładzie karnym. Zostałem zwolniony warunkowo po połowie wyroku. Obecnie zrobiłem wszystkie uprawnienia potrzebne do kierowania pojazdem ciężarowym (prawo jazdy kat c+e, kwalifikacja wstępna) pojechałem do firmy transportowej i zarządano ode mnie wyciągu z KRK z  orzeczeniem czy nie posiadam przeciwskazań do wykonywania zawodu. Jak to wszystko teraz wytłumaczyć w najprostszy sposób w tej sytuacji??Nie będę mógł podjąć pracy w zawodzie kierowcy przez to czy jak? Proszę o odpowiedź,najlepiej autora artykułu. Z góry dzięki . Pozdrawiam

 • Odpowiedz
 • Zgłoś
Wszystko zależy od treści wyroku. Jeżeli Sąd nie nałożył zakazu wykonywania zawodu kierowcy, to w świetle aktualnie obowiązującej UTD nie ma prawnych przeszkód do zatrudnienia na tym stanowisku.

Aby udowodnić możliwość pracy na stanowisku kierowcy, należy wypełnić stosowny formularz, zaś w pozycjach:
- nazwa i adres podmiotu kierującego zapytanie (lewy górny róg) - należy wpisać swoje imię, nazwisko i adres (natomiast jeżeli z wnioskiem występuje firma, to należy wpisać nazwę i adres firmy);
- data wystawienia, numer PESEL oraz pkty 1-10 - należy wpisać odpowiednie dane;
- 11 - należy wpisać "rekrutacja na stanowisko kierowcy w transporcie drogowym";
- 12 - należy zaznaczyć "1. Kartoteka karna";
- 13 - należy wpisać "brak orzeczonego zakazu wykonywania zawodu kierowcy - art. 5 ust. 2 pkt 2 Ustawy o transporcie drogowym" (ta podstawa prawna dotyczy pracy na stanowisku kierowcy pojazdu ciężarowego lub zespołu pojazdów o d. m. c. powyżej 3,5 t oraz autobusu);
- podpis osoby uprawnionej - czyli własny (chyba, że z wnioskiem występuje firma - wówczas podpisać musi osoba reprezentująca firmę),
a następnie należy uiścić opłatę sądową (50 zł) i złożyć wniosek w Punkcie Informacyjnym KRK (zlokalizowane są przy niektórych Sądach; pełny wykaz - tutaj).

Jeżeli zakaz wykonywania zawodu kierowcy nie został orzeczony, na wniosku zostanie przystawiona pieczątka "NIE FIGURUJE W KARTOTECE KARNEJ".

Natomiast otwarta pozostaje kwestia, kto zapłaci za to zaświadczenie i dlaczego właśnie kierowca...

Pozdrawiam. :)
 • Odpowiedz
 • Zgłoś
Wilbsheate
21 cze 2017 00:47
Propecia Insurance Coverage Buying Pills Online Where To But Viagra Without Dr. Cialis Por Correo Levitra Buy Generic Terazosin Overdose Servicio Propecia Order Cialis In Usa Canada Prescriptions Online Prices Amoxicillin 50 Mg Per Kg Levitra Order Online Acquista Levitra What Is Cephalexin Do For Dogs Accutane Pill 100mg Levitra Northwest Pharmacy Canada Buy Levitra Low Price Bestellung Viagra Soft Propecia Drug Class Cheap Kamagra Pill Ordering Cialis Without A Prescription Koi Amoxicillin Dosage Levitra Brand Online Keflex Interaction With Alcohol
 • Odpowiedz
 • Zgłoś
Chasknorma
10 lip 2017 08:25
Levitra Free Coupon buy cialis Cialis 28cpr Riv 5mg
 • Odpowiedz
 • Zgłoś

Szymon - dzięki za pytanie. PrzPrz - dzięki za odpowiedź na to pytanie. Godzinami szukałem co wpisać w pozycji 11 i 13 w zaświadczeniu dla kierowcy. Mam wyrok w zawieszeniu i nie mogłem złożyć zapytania ogólnego , bo bym figurował w KRK. Wiem, że wystarczy oświadczenie ale weź przekonaj o tym pracodawcę. 

 • Odpowiedz
 • Zgłoś
Stanleybum
25 lip 2017 22:40
watermelon viagra substitute
generic viagra
buy viagra online
viagra levitra alternatives
 • Odpowiedz
 • Zgłoś
Stanleybum
26 lip 2017 01:00
nouvelles faux viagra
buy viagra
buy viagra online
viagra visual change
 • Odpowiedz
 • Zgłoś
Darinesola
11 sie 2017 07:22
http://revia.phartesdomusa.org buy revia 250 mg online uk
 • Odpowiedz
 • Zgłoś
gay movies
29 sie 2017 10:25
old young gay movies xxx free porn videos table dance gay porno
 • Odpowiedz
 • Zgłoś
hentai porno
31 sie 2017 03:54
 • Odpowiedz
 • Zgłoś
hentai porno
31 sie 2017 22:27
 • Odpowiedz
 • Zgłoś
Timothygok
01 wrz 2017 10:08
adobe premiere pro cs5.5 price amazon photoshop elements 12 Autodesk AutoCAD MEP 2017 purchase microsoft office 2011 for mac online buy autocad 2014 for mac
 • Odpowiedz
 • Zgłoś
Timothygok
01 wrz 2017 20:42
adobe creative suite 6 master collection student and teacher edition singapore microsoft office for macbook Autodesk AutoCAD 2013 buy autodesk inventor 2015 revit storefront sliding door
 • Odpowiedz
 • Zgłoś
Timothygok
02 wrz 2017 07:48
amazon photoshop elements 12 best buy adobe creative suite 6 Microsoft Access 2013 autodesk 3ds max 2012 price in india adobe acrobat pro dc cheap
 • Odpowiedz
 • Zgłoś
Timothygok
02 wrz 2017 23:19
best buy adobe photoshop for mac purchase adobe illustrator and photoshop oem software buy microsoft office 365 small business cheap microsoft office download
 • Odpowiedz
 • Zgłoś

lub Zaloguj się